PAYT = Pay As You Throw  (Plať za to, čo vyhodíš.... Množstevný zber... )


Týmto názvom sa označuje stav, kedy pôvodca odpadu platí za služby spojené so zberom, prepravou a spracovaním za tento odpad podľa zavedenej mernej jednotky (ideálne za každý kilogram). Menej presnou metódou je tzv DOOR-TO-DOOR systém, kedy sa stanoví poplatok za každé vyprázdnenie nádoby. 

Základným predpokladom pre funkčnosť PAYT systému v odpadovom hospodárstve  je identifikácia každého zberného miesta a každého zberu. Existuje viacero spôsobov ako identifikovať konkrétne zberné miesta, teda zberné nádoby. Bezkonkurenčne najvyspelejším spôsobom je inštalácia RFID čipu. Počas inštalácie sa priradí číslo takéhoto čipu ku konkrétnemu zákazníkovi a zaradí sa do elektronickej databázy. Od tohto momentu sa zaznamená každý jeden zber tejto nádoby. V závislosti od typu zariadenia ktoré využíva zberná spoločnosť na svojich vozidlách sa zaznamená čas, ID zákazníka, GPS lokácia, počet zberov (v prípade opätovného vyprázdnenia tej istej nádoby) a ak je vozdilo vybavené vážiacim zariadením, nahrá sa aj váha. 

Pri takomto komplexnom množstve dát vie obec analyzovať stav v akom sa nachádza jej odpadové hospodárstvo a na základe presných informácií vie prehodnotiť spôsob kalkulácie komunálneho poplatku, prípadne nastaviť odmeňovanie domácností s vysokou mierou separácie. Taktiež domácnosti môžu získať prístup ku svojim dátam a prehodnotiť spôsob akým pristupujú k separácii.

Zberná spoločnosť taktiež disponuje presnými podkladmi pre fakturáciu svojich služieb či už samospráve alebo firemným zákazníkom.